Geld lenen kost geld

HYPOTHEEK.NL

N

 • Niet-zuivering
 • Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) is een onafhankelijke stichting die het budgetteren propageert als hulpmiddel om de inkomsten en uitgaven binnen een particulier huishouden op elkaar af te stemmen, ook op langere termijn.
 • Nietig verklaren
 • Een hypotheekbeding waardoor de eigenaar de woning niet of niet zonder toestemming van de geldverstrekker mag wijzigen.
 • Nominale rente
 • Een clausule in de hypotheekakte waarmee de geldverstrekker de vrijwillige verkoop van het onroerende goed kan tegenhouden wanneer de waarde waarschijnlijk niet voldoende is om de hypotheek af te lossen.
 • Notaris
 • op grond van de wet wordt een overeenkomst, vonnis, enz. buiten werking gesteld dan wel ongeldig verklaard.
 • NAP
 • Normaal Amsterdams Peil, denkbeeldig horizontaal vlak over het hele land, vastgelegd in geregistreerde meetpunten. Vanuit het NAP wordt de hoogte van bouwwerken bepaald.
 • NEN
 • Nederlandse Norm. Vastgesteld door de Nederlands Normalisatie Instituut (NNI). Het bouwbesluit verwijst naar veel van deze NEN-normen.
 • Nabestaandenlijfrente
 • Borg of garantstelling die door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) wordt afgegeven voor een hypotheek. Voor het bedrag van de borgstelling kan de koper altijd een hypotheek afsluiten. Het inkomen van de koper, de lening en de woning moeten voldoen aan de normen van het WEW. De aanvraag loopt via de geldverstrekker of de tussenpersoon waar de hypotheek wordt afgesloten.
 • Nalatenschap
 • Landelijke organisatie van beëdigde makelaars in onroerende goederen.
 • Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
 • Lijfrenteverzekering waarvoor premie-aftrek mogelijk is. Voorwaarde is dat de verzekering recht geeft op een periodieke uitkering (lijfrente) die direct ingaat bij het overlijden van de verzekerde. Bij begunstiging aan een direct familielid (bijv. kind, klein- of pleegkind, broer, zuster) moet een tijdelijke lijfrente uiterlijk eindigen zodra de begunstigde 30 jaar wordt. Voor begunstiging aan de huwelijkspartner en anderen buiten de directe familiekring geldt deze beperking niet
 • Natuurlijke verbintenis
 • borg- of garantstelling die door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) wordt afgegeven voor een hypotheek. Voor het bedrag van de borgstelling kan de koper altijd een hypotheek afsluiten. Het inkomen van de koper, de lening en de woning moeten voldoen aan de normen van het WEW. De aanvraag loopt via de geldverstrekker of de tussenpersoon waar de hypotheek wordt afgesloten.
 • Negatieve inkomsten eigen woning
 • eigendomsverkrijging van een zaak die met een andere één geheel vormt of gaat vormen. Voorbeelden: beplanting op een erf wordt eigendom van de grondeigenaar, ook al is deze door derden aangebracht. Als u een huis bouwt op grond die al in uw eigendom is, wordt dat door natrekking uw eigendom zonder dat er een akte behoeft te worden opgemaakt bij de notaris
 • Netto maandlasten
 • op iemand rust naar objectieve maatstaven een dringende morele verplichting om een ander een uitkering te doen of verzorgd achter te laten. Is niet af te dwingen, ook niet via de rechter.
 • Nibud
 • Het bedrag dat u maandelijks kwijt bent aan hypotheeklast minus de terug te ontvangen belasting.
 • Niet-wijzigingsbeding
 • drukt de werkelijke kostprijs van een hypotheek uit, rekening houdend met o.a. alle kosten die de bank in rekening brengt, de verzekeringspremie en met het te verwachten fiscale effect.
 • Nalatenschapsplanning
 • Dit is hetzelfde als estate planning
 • Nethandel
 • E-commerce
 • Netrepeneur
 • De ondernemer op het internet
 • Netvertising
 • Hiermee wordt hetzelfde bedoelt als webverstising
 • Netwerkeconomie
 • Economie waarin netwerken een structurerende economische factor zijn
 • Netwerkhandel
 • E-commerce
 • Netwerkmanagement
 • Het doelgericht onderhouden van relaties
 • Netwerkmarkt
 • Markt waarin de vrager en aanbieder van een product tot een zelfde netwerk behoren
 • Note
 • Dit is een verhandelbare lening met een kortelooptijd
 • NHG
 • Nationale hypotheek garantie
 • Netto werkelijke rente
 • De werkelijke kostprijs van een hypotheek

Wie zijn wij