Geld lenen kost geld

HYPOTHEEK.NL

B

 • Bleu Chip
 • Dit is een kwaliteitsaandeel
 • Brand
 • Label of handelsmerk
 • Brainport
 • Een land dat zijn kennis exploiteert en exporteert
 • Break-up
 • Het splitsen van een concern in onderdelen die als zelfstandige ondernemingen hun eigen weg zullen vervolgen
 • Boxenstelsel
 • Belastingstelsel waarbij inkomsten uit verschillende bronnen gedeeltelijk in trappen met een stijgend belastingtarief worden belast
 • Buba
 • Zo wordt de bundesbank ook wel genoemd als koosnaam
 • Bulletlening
 • Lening die aan het einde van de termijn in 1 keer zal moeten worden afgelost
 • Bullisch
 • Wanneer er een koersstijging op de effectenbeurs wordt verwacht
 • Bullmarkt
 • Stijgende effectenmarkt
 • Beschermd wonen
 • bij een levenhypotheek is het bijstorten van extra (spaar)premie te verkiezen boven extra aflossen. Hierbij moet u wel rekening houden met bepaalde fiscale voorwaarden
 • Bezwaarde eigendom
 • eigendom dat belast is met een aanspraak, bijvoorbeeld met een hypotheek
 • Bezwaarschrift
 • men protesteert schriftelijk tegen een beslissing bij het bestuursorgaan dat de beslissing genomen heeft.
 • Bloot-eigenaar
 • eigenaar van een zaak waarvan een ander het recht van gebruik heeft, bijvoorbeeld het recht van vruchtgebruik.
 • Boeterente
 • Wanneer er meer wordt afgelost dan in de hypotheekovereenkomst is vastgelegd of boetevrij is toegestaan, kan over het extra afgeloste bedrag boeterente worden berekend
 • Bouwdepot
 • Als men een nieuw huis laat bouwen wordt er in termijnen betaald. Eerst de grond en vervolgens naarmate de bouw vordert de resterende termijnen. De hypotheek wordt op het moment van aankoop voor het gehele bedrag afgesloten en in depot gezet. De termijnen worden uit het depot opgenomen. Over het depot krijgt men een rentevergoeding. Deze is soms lager dan de hypotheekrente die moet worden betaald over de opgenomen bedragen.
 • Bouw- en woningtoezicht
 • gemeentelijke technische dienst, die toezicht houdt op de gemeentelijke verordeningen, de kwaliteit van bestaande woningen, naleving van afgegeven bouwvergunningen, enz.
 • Bouwbesluit
 • geeft de minimale technische eisen waaraan (nieuwe en bestaande) bouwwerken moeten voldoen. Het speelt onder andere een rol bij het verlenen van bouwvergunningen.
 • Bouwexploit
 • aansprakelijkheidsstelling. De omwonenden kunnen de opdrachtgever en/of aannemer van een bouwwerk vooraf aansprakelijk stellen, voor mogelijke toekomstige schade als gevolg van heiwerk of bemaling
 • Bouwfinanciering
 • Als men een nieuw huis laat bouwen wordt er in termijnen betaald. Eerst de grond en vervolgens naarmate de bouw vordert de resterende termijnen. De hypotheek wordt op het moment van aankoop voor het gehele bedrag afgesloten en in depot gezet. De termijnen worden uit het depot opgenomen. Over het depot krijgt men een rentevergoeding. Deze is soms lager dan de hypotheekrente die moet worden betaald over de opgenomen bedragen.
 • Bouwgarant
 • aannemers die lid zijn van de NVOB kunnen deelnemen in de Stichting Bouwgarant. Deze stichting garandeert onder andere het herstel van gebreken en de afbouw van een huis als de aannemer tijdens de bouw failliet gaat.
 • Bouwhypotheek
 • hypotheek voor de financiering van een nog te bouwen huis. Naarmate de bouw vordert neemt de waarde van het onderpand toe en wordt het toegezegde bedrag in termijnen ter beschikking gesteld.
 • Bouwrente
 • Dit begrip omvat alle rente die de koper van een nieuwbouwwoning tijdens de bouw moet betalen aan de aannemer en de geldverstrekker: uitstelrente, boeterente, financieringsvergoeding en hypotheekrente. Deze rentekosten worden vaak meegefinancierd in de hypotheek
 • Bouwsomlimiet
 • als u een architect opdracht geeft om een huis voor u te ontwerpen, is het verstandig om van tevoren vast te leggen wat de realisering van het ontwerp maximaal mag kosten
 • Bouwvergunning
 • vereist voor (ver)bouwen. De vergunning wordt afgegeven door Burgemeesters en Wethouders
 • Bouwverordening
 • de Woningwet verplicht de gemeenteraad tot het vaststellen van een bouwverordening
 • Breukdeel
 • het aandeel dat een appartementseigenaar in de gemeenschap heeft
 • Bruto inkomen
 • inkomen vóór aftrek van belastingen en premies en zonder overhevelingstoeslag. Bepaalt hoeveel u aan hypotheek kunt krijgen
 • Bruto maandlasten
 • Het bedrag (zonder belastingvoordeel) dat u maandelijks verschuldigd bent aan de hypotheekverstrekker.
 • BTW
 • (Belasting Toegevoegde W) De omzetbelasting op goederen en diensten in alle lidstaten van de Europese Gemeenschap. Deze is inbegrepen bij de prijs die de consument moet betalen.
 • Budgetteren
 • Het overszichtelijk opstellen van een compleet van maandelijkse in- en uitgaven in de oude en nieuwe situatie.
 • Business-to-business
 • Dat wil zeggen dat een dienst of product niet gericht is eindgebruikers, maar
 • Burgemeester en Wethouders
 • (het college van) Burgemeester en Wethouders vormt het dagelijks bestuur van een gemeente
 • Bijdrageregeling geluidshinder nieuwe woningen
 • Onderdeel van de Wet Geluidshinder. Men kan bijdragen van de overheid aanvragen voor voorzieningen in en rond de nieuwe woning.
 • Baatbelasting
 • belasting voor de eigenaren van een onroerende zaak die een gemeente kan heffen als zij voorzieningen treft waarbij die eigenaren baat hebben, bijvoorbeeld: de aanleg van een weg.
 • Bandbreedte (rente)
 • Deze rentevorm is een mengeling tussen een variabele en een vaste rente. De effecten van rentedalingen en stijgingen worden gedurende een afgesproken termijn gedeeltelijk doorgevoerd (afhankelijk van het percentage van de bandbreedte). Bijvoorbeeld: het afgesproken rentepercentage is 7,5%, de bandbreedte is 1%. Stijgt of daalt de hypotheekrente minder dan 1% dan gebeurt er niets. Stijgt de hypotheekrente bijvoorbeeld met 3% dan stijgt uw rente met 2% (3% minus de bandbreedte van 1%). Ditzelfde gebeurt ook bij rentedalingen.
 • Bankgarantie
 • Een bank garandeert dat zij op eerste aanmaning een schuld van de aanvrager van de bankgarantie zal voldoen
 • Basisaftrek
 • bij de inkomstenbelasting is voor iedere belastingplichtige in principe een bedrag vrijgesteld, de zogenaamde basisaftrek. In 2000: fl 8.523,-. Gehuwden en samenwonenden kunnen de basisaftrek soms overdragen aan hun partner.
 • Basishypotheek
 • Hypotheek die onder standaardcondities en tegen basisrente wordt verstrekt. De meeste geldverstrekkers gaan tot 70 à 75% van de executiewaarde (zie aldaar), sommige tot 90%.
 • Basisrente
 • de marktrente van dat moment die een bepaalde bank in rekening brengt voor nieuw af te sluiten hypotheken. Meestal tot 70 à 75% van de executiewaarde. Op de basisrente kan een opslag komen als vergoeding voor extra risico dat de geldverstrekker loopt. Bepalend voor de hoogte van de toeslag is de verhouding tussen de lening en de executiewaarde
 • Bebouwingsdichtheid
 • aantal woningen per oppervlakte-eenheid, meestal uitgedrukt per hectare (10.000 m2). Bij een woningdichtheid van 60 of meer woningen/HA gaat het om (hoog)stedelijke, meestal gestapelde bouw, bij 25 of minder woningen/HA om landelijke bebouwing, een villa of bungalowwijk.
 • Belastbaar inkomen
 • Voor de vaststelling van het inkomen waarover belasting wordt betaald spelen behalve het inkomen uit arbeid (loon, salaris, enz.) nog andere factoren een rol. Dit kunnen optelposten zijn (bijverdiensten, ontvangen rente, enz.) of aftrekposten (betaalde rente, studiekosten, enz.). Op het belastbaar inkomen mag een belastingvrije som in mindering worden gebracht.
 • Belastbaar bedrag
 • de zuivere inkomsten, dat wil zeggen na aftrek van de aftrekposten. Op dit bedrag zijn tarieven en vrijstellingen van toepassing, afhankelijk van de soort belasting (bijvoorbeeld op inkomen, op vermogen, op schenkingen, enz.)
 • Belastbare som
 • dat deel van het inkomen waarover uiteindelijk belasting moet worden betaald. De belastbare som is het belastbaar inkomen -/- de belastingvrije som.
 • Belastingaangifte
 • Schriftelijke verklaring waarin het belastbaar inkomen wordt meegedeeld aan de inspectie der belastingen
 • Belastingaftrek
 • Aftrek bij de berekening van het belastbaar inkomen enz.
 • Belastinggrondslag
 • de maatstaf waarop een belasting is gebaseerd, bijvoorbeeld de omvang van het inkomen of van het vermogen, de waarde van een huis, enz
 • Belastingplan 2001
 • Het door minister Zalm en staatssecretaris Vermeend geintroduceerde plan om de Belastinwetgeving in Nederland drastisch te moderniseren. In plaat van het oude belastingstelesel komt het boxenstelsel.
 • Belastingschijven
 • Indeling van het belastbare inkomen in delen. Over elk gedeelte wordt een ander precentage belasting geheven.
 • Belastingvrije som
 • voor iedereen is -afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden- een bedrag vrijgesteld van inkomstenbelasting en eventuele vermogensbelasting.
 • Beleggingsfonds
 • 1 instelling die gelden van individuele spaarders of inleggers belegt.
  2 effecten die niet veel aan koersverandering onderhevig zijn en die men koopt om zijn geld vast te leggen, niet om te speculeren.
 • Business Angel
 • Ervaren ondernemer of welgestelde particulier die een startende onderneming financiert en eventueel begeleidt
 • Beleggingshypotheek
 • De aflossing die in de levensverzekering van de hypotheek wordt opgebouwd, wordt naar keuze belegd in aandelen en/of obligaties. Daarmee kan een hoog rendement worden behaald, maar daar staat een kans op (groot)verlies tegenover. Alleen als het inkomen en/of eigen vermogen voldoende is om eventuele tegenvallers op te vangen, komt deze vorm in aanmerking. Rechtstreeks beleggen, d.w.z.: niet via een levensverzekering, is bij sommige hypotheekaanbieders ook mogelijk.
 • Beneficiair aanvaarden
 • aanvaarden van een erfenis onder voorbehoud van boedelbe-schrijving. Dit vindt plaats als niet is te beoordelen of de nalatenschap uiteindelijk een positief of een negatief saldo oplevert. Gevolg is dat een erfgenaam voor schulden niet verder aansprakelijk is dan tot de waarde van de bezittingen
 • Beperkt recht
 • een recht dat is afgeleid van een meeromvattend recht, dat met het beperkt recht is bezwaard. Zo zijn er gebruiksrechten (vruchtgebruik, erfdienstbaarheid, erfpacht, opstal) en zekerheidsrechten (hypotheek, pandrecht)
 • Bereidstellingsprovisie
 • Een uitgebrachte hypotheekofferte met de daarin genoemde rente blijft een bepaalde periode geldig, meestal 2 à 3 maanden. Bij verlenging wordt vaak provisie in rekening gebracht.
 • Beroepschrift
 • schriftelijk protest tegen een overheidsbeslissing bij een hogere overheidsinstantie of bij een administratieve rechter. Een fiscaal beroepschrift moet u indienen bij de Belastingkamer van het gerechtshof
 • Beroepskosten
 • kosten die u maakt in het belang van het werk. Deze zijn volledig, beperkt of niet aftrekbaar
 • Beschermd stads-of dorpsgezicht
 • deel van een gemeente waaraan een beschermend bestemmingsplan geldt. Het is ingeschreven in het Monumentenregister
 • Beschermd wonen
 • de bewoners kunnen op huishoudelijke en psychologische begeleiding rekenen.
 • Beschikking
 • schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan waarbij aan een bepaalde (rechts)persoon verplichtingen worden opgelegd of rechten worden toegekend dan wel geweigerd.
 • Bestemmingsplan
 • de gemeenteraad stelt de bestemmingen in een gebied vast. Zonodig worden in verband met de bestemming voorschriften gegeven omtrent het gebruik van de grond en de opstallen daarop.
 • Bestuurder
 • de bestuurder van een vereniging van appartementseigenaren zorgt onder meer voor het uitvoeren van de besluiten van de vergadering van eigenaren.
 • Betekenen
 • overhandigen door een deurwaarder van een afschrift van een dagvaarding, vonnis, enz.
 • Bewonersverklaring
 • De verklaring die bij een premiekoopwoningen vereist is. De eigenaar stelt het Ministerie van VROM op de hoogte van het feit dat de bewoner een woning ook daawerkelijk een vol jaar heeft bewoond.
 • Bezitloos pandrecht
 • Ook wel: pandrecht.Een beperkt recht op niet-registergoederen teneinde daarop bij voorrang een vordering te verhalen.
 • Business -to -administration
 • Dat wil zeggen het elektronische geldverkeer tussen consumenten en ondernemingen enerzijds en overheidsinstellingen anderzijds
 • Boven rente
 • Wanneer er geen sprake is van Nationale Hypotheek Garantie, en er is een voldoende inkomen het huis vertegenwoordigt voldoende waarde, bestaat vaak de mogelijkheid een extra hoge hypotheek af te sluiten. Men kan dan een hypotheek krijgen tot bijvoorbeeld 100% of 125% van de executiewaarde. De bank vraagt voor een Boven hypotheek een hogere rente
 • Baanloze groei
 • Wanneer de economische groei geen werkgelegenheid oplevert
 • Backorder
 • Een order die wordt nageleverd
 • Bad will
 • Wanneer een sterk verlieslijdende onderneming verkocht gaat worden, zal er een bedrag in mindering worden gebracht op de overnameprijs
 • Balanstotaal
 • Dit is het totaal van alle schulden en bezittingen, Passiva en activa van een onderneming of organisatie
 • Balansverkorting
 • Dit is de plaatsing van aandelen, direct of via de beurs
 • Balansverlenging
 • Bij een gelijktijdige toename van activa en passiva zal er een vergroting zijn van het balanstotaal
 • Balansversterking
 • Bijvoorbeeld door vergroting van het eigen vermogen, kan de balans versterken.
 • Balloneconomie
 • Overspannen economie
 • Ballonfinanciering
 • Financiering door middel van een ballonlening
 • Bambi
 • Startend bedrijf
 • Bancassurance
 • Het verrichten van bank en verzekeringsactiviteiten in een en hetzelfde bedrijf en alles
 • Bandbreedte
 • De rentevorm van een mengeling tussen een variabele en een vaste rente
 • Banqued'affaires
 • Investeringsbank of zakenbank
 • Baerisch
 • Wanneer men een koersdaling verwacht op de effectenbeurs.
 • Bearmarkt
 • Er is sprake van een dalende effectenmarkt.
 • Bedrijfsbreed
 • Dit betreft het hele bedrijf.
 • Bedrijfsfinanciering
 • Corporate finance.
 • Bedrijvendokter
 • Dit is een ondernemer die bedrijven die slecht renderen weer gezond maakt
 • Beleggingsportefeuille
 • Dit omvat het geheel van effecten in bezit van een ( institutionele of particuliere) belegger.
 • Beursdip
 • Een tijdelijke daling van een groot aantal beursfondsen
 • Beurseconomie
 • Wanneer de markt sterk wordt bepaald door de prestaties van de effectenbeurs.
 • Beursrally
 • Dit wil zeggen een snelle stijging van een groot deel van de op een effectenbeurs genoteerde aandelen
 • Bidbook
 • Dit is een publicatie met uitgebreide informatie over een onderneming die zicht wil laten overnemen
 • Billboarding
 • Wanneer aan het begin of het eind van een televisieprogramma de naam van de sponsor wordt getoond
 • Business Unit
 • Dat is een zelfstandig bedrijfsonderdeel van een groot concern
 • Bust
 • Er is sprake van een economische teruggaan
 • Babybond
 • Een al dan niet converteerbare obligatie met een lagere waarde dan gewoonlijk
 • Banksparen
 • Banksparen is de mogelijkheid om via een geblokkeerde spaarrekening of beleggingsrekening te sparen voor pensioen en/of hypotheek. Het spaarbedrag voor pensioen is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting, vergelijkbaar met een lijfrenteverzekering.

Wie zijn wij