Geld lenen kost geld

HYPOTHEEK.NL

M

 • Modelverordening
 • De feitelijke marktrente, die wordt gevormd door de reële rente en het verdisconteerde inflatiepercentage. Door het verwerken in de rente van dit percentage compenseert de kredietverlener de geldontwaarding van de middelen die hij tijdelijk afstaat.
 • Monument
 • Een openbaar ambtenaar die door de overheid onder meer bevoegd is verklaard om bepaalde officiële stukken ( akten), zoals hypotheken en testamenten, op te maken.
  Zie ook: De Notaris.
 • Makelaar
 • verticale balk onder een nokgording
 • Makelaar onroerend goed (o.g.)
 • tussenpersoon die bemiddelt bij koop en verkoop van onroerende zaken, op naam en voor rekening van derden.
 • Meerwerk
 • bij nieuwbouw wordt op verzoek van de koper meerwerk verricht dan in het bestek is voorzien. Meerwerk is meestal relatief duur.
 • Meldingsplichtig bouwwerk
 • bouwwerk waarvoor geen bouwvergunning nodig is, maar dat wel schriftelijk moet worden aangemeld bij de gemeente. Na instemming van de gemeente kan worden gebouwd.
 • Middelrente
 • Als de dagrente lager is dan de rente die u voor uw hypotheek betaalt, kan het voordelig zijn om uw hypotheek over te sluiten. Dit brengt meestal veel kosten met zich mee. De geldgever kan u in plaats van oversluiten aanbieden om het verschil in de dagrente en uw rente te middelen. Zo betaalt u een lagere rente en heeft u weinig kosten.
 • Ministeriële beschikking
 • een besluit van de minister ter invoering en nadere uitwerking van een wet of algemene maatregel van bestuur. Bij de totstandkoming zijn in het algemeen de ministerraad en de Raad van State niet betrokken.
 • Minuut
 • origineel van een authentieke (notariële) akte, die de notaris bewaart.
 • Model bouwverordening
 • voorbeeld voor de gemeentelijke bouwverordening, opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in samenwerking met de rijksoverheid.
 • Model koop-/aannemingsovereenkomst
 • deze overeenkomst is vastgesteld door (o.a.) de consumentenorganisaties en de georganiseerde bouwwereld. Het is de meest gangbare overeenkomst voor het kopen van een nieuwbouwhuis.
 • Model koopovereenkomst
 • deze overeenkomst is vastgesteld door (o.a.) de consumentenorganisaties en de georganiseerde makelaardij. Het is de meest gangbare overeenkomst voor het kopen van een bestaand huis.
 • Modelverordening
 • iedere gemeente heeft het recht haar eigen verordeningen op te stellen. Voor een aantal situaties zijn voorbeelden ontworpen door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Vaak stellen de gemeenten hun verordeningen dan in overeenstemming met het model op
 • Monument
 • een huis is een rijksmonument als het staat ingeschreven in het (rijks)monumentenregister. Het moet dan gaan om een woning van tenminste 50 jaar oud en van algemeen belang in verband met schoonheid, betekenis voor de wetenschap of volkskundige waarde (art. 1 Monumentenwet)
 • MBV
 • Ook wel: modelbouwverordening.Voorbeeld voor de gemeentelijke bouwverordening, opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in samenwerking met de rijksoverheid.
 • Maatschappelijke gebondenheid
 • in sommige gemeenten krijgt men -onder een bepaalde koopprijs- slechts een huisvestingsvergunning als men een maatschappelijke binding heeft met die gemeente of de regio.
 • Maisonnette
 • gestapelde woning met een verdieping
 • Maximumtarief
 • De overheid heeft op dit moment een maximum gesteld op het verstrekken van een lening door middel van het WCK tarief ( dit is de wet op consumenten krediet)
 • Meenemen van de hypotheek
 • Bij een verhuizing kan men in samenspraak met de bank vaak de hypotheek "mee verhuizen" om zo de rente afspraak die u met de bank heeft omtrent uw hypotheek te behouden
 • Management support
 • Ondersteuning van het management
 • Marktdemocratie
 • Democratie die gebaseerd is op het marktbeginsel
 • Marktdominantie
 • Wanneer men in het bezit is van een dominante positie op de markt
 • Marktfundamentalisme
 • Economisch model waarin vraag en aanbod op elk terrein centraal staan en de overheid zo min mogelijkintervenieert
 • Marktkapitalisatie
 • Het in geld uitdrukken van de waarde van eenonderneming
 • Marktmaker
 • Dit is een marketmaker
 • Marktmonopolie
 • Recht tot het aanbieden van een product of dienst
 • Marktpenetratie
 • De mate waarin een product afgezet kan worden op een markt
 • Marktvraag
 • De vraag bij afnemers naar een product of dienst
 • Marktvorser
 • Dit is iemand die een markt onderzoekt
 • Massamarkt
 • Dit is een markt met veel vragers en aanbieders
 • M-Commerce
 • Wanneer men elektronisch zaken doet met behulp van communicatiemiddelen. Memorandum: of understanding: Oftewel de intentieverklaring
 • Mengfonds
 • Wanneer een beleggingsfonds in diverse waarden belegt en dit doet in variabele verhoudingen
 • Merchantbanking
 • Een financiering en vermogensbeheer door banken ten behoeve van ondernemingen
 • Mezzanine financiering
 • Een financiering met vreemd en eigen vermogen
 • Middelenbeheer
 • De benaming voor geldbeheer of fondsenbeheer
 • Mixfonds
 • zie ook mengfonds
 • Management buy in
 • Een bedrijfsovername waarbij een ondernemer van buiten het bedrijf met behulp van een tijdelijke geldverstrekker dat kan zijn een bank of financieringsmaatschappij de onderneming overneemt
 • Management buy out
 • Een bedrijfsovername waarbij het management met behulp van een tijdelijke geldverstrekker de eigen onderneming overneemt
 • Management by fear
 • Een stijl van management waarbij werknemers worden gemotiveerd door hun met sancties te bedreigen wanneer zij onder de maat presteren
 • Management development
 • Dit is hetzelfde als organisatieontwikkeling
 • Market demand
 • Marktvraag
 • Medeaansprakelijkheid
 • Medeaansprakelijkheid: Wanneer u mee getekend heeft op een financieringscontract bent u vanuit de bank gezien medeverantwoordelijk voor het terug betalen van het volledige leenbedrag. De Financiering kan misschien niet voor u eigen gebruik zijn , toch bent u de verplichting aan gegaan mee te betalen aan deze financiering

Wie zijn wij