Geld lenen kost geld

HYPOTHEEK.NL

V

 • Verklaring van erfrecht
 • Erfgenamen moeten toegang hebben tot de erfenis om lopende zaken af te wikkelen. Dit kan via een verklaring van de notaris dat zij erfgenaam zijn. Als er meerdere erfgenamen zijn, zijn die uitsluitend gezamenlijk bevoegd, tenzij er sprake is van een boedelvolmacht
 • Verkoop onder voorwaarden
 • Woningverkoop waarbij meestal een korting op de koopprijs wordt gegeven in ruil voor een winstdeling bij latere verkoop. Er kan sprake zijn van andere voorwaarden en gekoppelde voorzieningen ten behoeve van de koper, bijvoorbeeld een terugkoopgarantie of een collectieve voorziening voor onderhoud
 • Verkrijgingskosten
 • De totale kosten van het in eigendom verkrijgen van een huis, d.w.z. de aankoopprijs inclusief alle bijkomende kosten. Denk aan de kosten van verhuizing en inrichting. En eventueel: kosten voor aanleg van de tuin en verbouwing en verbetering van het huis.
 • Verletkosten
 • Inkomen of opbrengsten die u mist omdat u afwezig bent in verband met een procedure.
 • Vermogensbelasting
 • Moet worden betaald als het vermogen groter is dan de geldende vrijstellingen. De overwaarde van een eigen huis maakt deel uit van het vermogen
 • Verontreinigingsheffing
 • De heffing die de waterschappen opleggen aan de huishoudens om de kosten voor de zuivering van het oppervlaktewater te dekken
 • Verordening
 • Voor burgers algemeen bindende regeling, vastgesteld door bijvoorbeeld een gemeenteraad
 • Verrekenbeding
 • Als er sprake is van huwelijksvoorwaarden kunnen echtgenoten afspreken dat zij bepaalde waarden of inkomsten zullen verrekenen
 • Vertoogschrift
 • Op schrift gestelde bezwaren tegen de standpunten van de andere partij in een gerechtelijke procedure
 • Vertragingsrente
 • Als u bouwtermijnen te laat betaalt, kan de bouwer u rente in rekening brengen
 • Vertragingsschade
 • Schadevergoeding voor iedere termijn (dag, week, enz.) dat een contractpartij langer in gebreke blijft.
 • Vervangingsschade
 • Schadevergoeding ter grootte van de oorspronkelijke prestatie die volgens een overeenkomst moest worden geleverd
 • Vervreemden
 • Van eigenaar doen verwisselen. Dit is een ruimer begrip dan verkopen, men kan zaken bijvoorbeeld ook ruilen of schenken
 • Verwerking van rechten
 • Men verspeelt een recht, waarop men oorspronkelijk aanspraak kon maken. Dit omdat bijvoorbeeld de redelijke termijn van bezwaar maken ruimschoots is overschreden. Of men al dan niet zijn rechten heeft verwerkt is ter beoordeling van de rechter
 • Verwerpen
 • Een erfenis hoeft men niet te aanvaarden, men kan die ook afwijzen. Dit moet dan voor de gehele erfenis gelden, men kan die niet gedeeltelijk verwerpen
 • Verwervingskosten
 • De bijkomende kosten (naast de aankoopsom) bij de koop van een huis. De verwervingskosten bestaan onder andere uit de financieringskosten en de overdrachtsbelasting (bestaand huis), eventueel meerwerk en rente tijdens de bouw (nieuwbouwhuis).
 • Verzoekschrift
 • Schriftelijk verzoek aan een rechterlijk college of een geschillencommissie om een uitspraak
 • Vierkante meter (m²)
 • Oppervlaktemaat, 1 meter lengte x 1 meter breedte
 • Voetverklaring
 • In een gebied waar de Wet Voorkeursrecht Gemeenten geldt, moeten verkopers hun huis eerst aan de gemeente aanbieden. Notarissen verklaren onder aan de akte (aan de voet) dat deze verplichting niet van toepassing is, dan wel dat er aan is voldaan.
 • Volle eigendom
 • Ook wel: onbezwaard eigendom.Eigendom dat niet is belast met enig recht, zoals bijvoorbeeld een hypotheekrecht, een huurrecht
 • Volmacht
 • Meestal schriftelijke verklaring dat iemand een ander de bevoegdheid geeft om bepaalde (rechts)handelingen voor hem te verrichten.
 • Volstrekte meerderheid van stemmen
 • Gewone meerderheid, de helft plus één.
 • Vooraftrek van belasting
 • Een eigen woningbezitter mag onder andere de hypotheekrente opvoeren als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. In de meeste gevallen is het mogelijk de belastingaftrek vooraf te verrekenen, tegelijkertijd met de maandelijkse loonbetalingen. Hiervoor moet men bij de Belastingdienst een loonbelastingbeschikking aanvragen
 • Voorbehoud van vruchtgebruik
 • Iemand kan iets verkopen of schenken met het voorbehoud dat hij het (vrucht)gebruik ervan behoudt. Als het om een huis gaat, kan de verkoper of schenker in het huis blijven wonen
 • Voorbereidingsbesluit
 • De gemeente verklaart dat een bestemmingsplan voor een bepaald gebied wordt voorbereid.
 • Voorlopig koopcontract
 • Misleidende term. Tekent u een voorlopig koopcontract, dan is de koop wel degelijk definitief, behoudens een terecht beroep op een eventuele ontbindende voorwaarde
 • Voorlopige teruggave
 • Een eigen woningbezitter mag onder andere de hypotheekrente opvoeren als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Dat leidt meestal tot een belastingteruggave die in plaats van per jaar achteraf ook per maand vooruit kan worden uitbetaald. Men ontvangt dan een voorlopige teruggave rechtstreeks van de Belastingdienst. Eventueel te veel of te weinig terugontvangen belasting wordt achteraf verrekend met de definitieve aanslag inkomstenbelasting
 • Voorlopige voorziening
 • Maatregel die geldt totdat een definitieve beslissing over een geschil is genomen
 • Vrij op naam
 • De wettelijk te maken kosten zijn inbegrepen in de koopsom. Het betreft hier de BTW of overdrachtsbelasting, de kadastrale kosten en de notariskosten voor de transportakte. Zie kosten koper
 • Vrije doorgang
 • Een breedte van minimaal 85 cm
 • Vrije eigendom
 • Onbezwaard en ongedeelde eigendom
 • Vrije hoogte
 • Een hoogte van minimaal 210 cm.
 • Vrije sectorwoning
 • Huis waarop geen subsidie wordt verstrekt en waarvoor geen verkoopregulerende bepalingen gelden.
 • Vrije verkoopwaarde
 • Waarde van een woning die in volle eigendom (zie aldaar) leeg en onbezwaard (zie aldaar) kan worden overgedragen
 • Vrije vestiging
 • Een huisvestingsvergunning is niet nodig
 • Vrijstaand huis
 • De woning is niet aangebouwd aan andere huizen of gebouwen en in principe rondom omgeven door tuin
 • VROM
 • Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 • Vruchtgebruik
 • Een eigenaar staat een ander het gebruik van een goed toe, inclusief de uit het gebruik voortvloeiende opbrengsten
 • Vruchtgebruik-testament
 • De verzorging van de langstlevende echtgenoot wordt verzekerd door hem een recht van vruchtgebruik toe te kennen over (een deel van) de nalatenschap en aan de kinderen slechts de blote eigendom daarvan.
 • V.o.n.
 • Ook wel: vrij op naam.De wettelijk te maken kosten zijn inbegrepen in de koopsom. Het betreft hier de BTW of overdrachtsbelasting, de kadastrale kosten en de notariskosten voor de transportakte.
 • Variabele rente
 • Men komt geen rentevaste periode overeen bij het aangaan van een hypotheek maar betaalt steeds de dan geldende rente voor nieuw af te sluiten hypotheken. De variabele rente kan per dag, per maand, per kwartaal of per half jaar achteraf of vooraf worden vastgesteld
 • VECIBIN
 • Vereniging van certificatie-instellingen in de bouw in Nederland. Aangesloten zijn Bureau Dak Advies, BV Kwaliteitsverklaringen Bouw, KIWA, BMC (Keurings- en Certificeringsin-stituut), IKOB (Stichting Instituut voor Keuring en Onderzoek van Bouwmateria-len), Stichting Kwaliteitscentrum Gevelelementen, Stichting Keuringsbureau Hout, INTRON (Instituut voor materiaal- en milieu- onderzoek) en VEG (Vereniging Erkenningsregeling voor het Glaszetbedrijf). De aangesloten instellingen keuren op verzoek van de fabrikant/ leverancier bouwmaterialen en verstrekken op basis hiervan certificaten
 • Verbindend verklaren
 • Een rechter of bestuur verklaart dat een regeling algemeen geldt.
 • Verbintenis
 • Term die een juridische relatie tussen twee partijen aangeeft. Wie een huis koopt, gaat via een koopovereenkomst een verbintenis aan met de verkoper. De koper verbindt zich er onder andere toe om te betalen, de verkoper om te leveren.
 • Verblijfsruimte
 • In een gebouw gelegen ruimte, bestemd voor het verblijven van mensen. De term is ingevoerd in het Bouwbesluit om de diverse vertrekken te kunnen onderscheiden, bijvoorbeeld t.o.v. verkeersruimte.
 • Verblijvingsbeding
 • Ongehuwd samenwonenden die tevens samen eigenaar van een huis zijn, kunnen via een verblijvingsbeding elkaar hun aandeel in de woning toedelen. Daarmee wordt voorkomen dat, bij overlijden van één van de partners, de langstlevende partner door erfgenamen uit de woning wordt gezet
 • Verborgen gebreken
 • Gebreken die redelijkerwijze niet eerder konden worden geconstateerd
 • Vereniging Bemiddelaars Onroerende zaken (VBO)
 • Circa 1.000 professionele bemiddelaars zijn hierbij aangesloten. Men werkt volgens een met de NVM-makelaars vergelijkbaar systeem, inclusief een geschillencommissie, enz. Een VBO-bemiddelaar kan makelaar zijn, maar de meesten zijn dit niet.
 • Vereniging van appartementseigenaren (VVE)
 • Een appartementseigenaar is automatisch lid van de vereniging van eigenaren. De vereniging behartigt de belangen van de gezamenlijke eigenaren. De vereniging voert het beheer over de gemeenschappelijke zaken, gedeelten en financiën
 • Vergadering van de vereniging van appartementseigenaren
 • De vergadering heeft de hoogste macht binnen de vereniging. Aan de vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan een ander orgaan zijn opgedragen
 • Vergunningsplichtig bouwwerk
 • Bouwwerk waarvoor een gemeentelijke bouwvergunning nodig is
 • Vergunningsvrij bouwwerk
 • Bouwwerk waarvoor geen bouwvergunning en ook geen melding nodig is. Er mag zonder toestemming van de gemeente worden gebouwd.
 • Verificatievergadering
 • Vergadering bij een faillissement. Tijdens deze vergadering wordt de definitieve verdeling van de vorderingen op de boedel tussen de schuldeisers vastgesteld
 • Verkeersruimte
 • Dient voor het bereiken van een andere ruimte. Zie verblijfsruimte
 • Verklaring van eensluidendheid
 • Partijen verklaren dat zij akkoord gaan met de akte van scheiding en deling
 • Vermogenswinst
 • Winst over het vermogen
 • Vloerhandel
 • De Effectenhandel op de beursvloer
 • Valutacrisis
 • Economische crisis door devaluatie van een valuta
 • Vaste markt
 • De stijgende prijzen op de e-markt
 • VC
 • De afkorting voor venture capital ofteweldurfkapitaal
 • Verdienvermogen
 • Winstcapaciteit
 • Verleasen
 • Wanneer via een lease-overeenkomst iets ter beschikking wordt gesteld aan derden
 • Vermogensbank
 • Een bank gespecialiseerd op het gebeid van vermogensbeheer
 • Vermogensinkomsten
 • De inkomsten uit vermogen

Wie zijn wij