Geld lenen kost geld

HYPOTHEEK.NL

H

 • Hypotheekaktekosten
 • De kosten die de notaris berekent voor het passeren van de hypotheekakte en de kosten voor registratie in het hypotheekregister. Deze kosten zijn per 1-10-1999 binnen een bepaalde marge onderhandelbaar.
 • Hypotheekgever
 • Degene die van een of meer anderen geld leent en als zekerheid daarvoor het zakelijk recht van hypotheek op zijn onroerende zaak, schip of vliegtuig geeft.
 • Hypotheekkantoor
 • Ook wel: kadaster.Instelling waar alle onroerende zaken (grond, gebouwen, enz.) staan geregistreerd. Iedereen kan bij het Kadaster onder meer informeren wie de eigenaar is van een onroerende zaak, of er hypotheek op rust en zo ja, hoeveel.
 • Hypotheeknemer
 • Degene die aan een of meer anderen geld uitleent en als zekerheid daarvoor het zakelijk recht van hypotheek op een onroerende zaak, schip of vliegtuig krijgt.
 • Hypotheekofferte
 • Een voorstel tot het aangaan van een hypotheekovereenkomst, dat zijn kracht verliest door tijdsverloop of herroeping.
 • Hypotheekregister
 • Alle hypotheken worden ingeschreven in een openbaar, voor iedereen toegankelijk register bij het Kadaster. Zo kan altijd worden gecontroleerd of er op een bepaalde onroerende zaak een hypotheek rust en zo ja, hoeveel.
 • Hypotheekrente
 • De vergoeding die men verschuldigd is voor een hypothecaire lening.
 • Hypotheekrecht
 • Ook wel: hypothecaire inschrijving.Vermelding in het hypotheekregister aan wie en voor welk bedrag een recht van hypotheek is verleend. De inschrijving is het moment waarop de hypotheek van kracht wordt. Is in het register een vast bedrag ingeschreven, dan kan de geldverstrekker in principe al zijn vorderingen verhalen op het onderpand (de woning) tot het bedrag van de inschrijving. Bij een zogenaamde vaste inschrijving is er sprake van een dalend hypotheekrecht: de bank kan niet meer verhalen dan de nog restschuld van de hypotheek plus eventueel kosten en achterstallige rente.
 • Hypotheekregister
 • alle hypotheken worden ingeschreven in een openbaar, voor iedereen toegankelijk register bij het Kadaster. Zo kan altijd worden gecontroleerd of er op een bepaalde onroerende zaak een hypotheek rust en zo ja, hoeveel.
 • Hypotheekrente tijdens de bouw
 • Ook wel: bouwfinanciering.Als men een nieuw huis laat bouwen wordt er in termijnen betaald. Eerst de grond en vervolgens naarmate de bouw vordert de resterende termijnen. De hypotheek wordt op het moment van aankoop voor het gehele bedrag afgesloten en in depot gezet. De termijnen worden uit het depot opgenomen. Over het depot krijgt men een rentevergoeding. Deze is soms lager dan de hypotheekrente die moet worden betaald over de opgenomen bedragen.
 • Hectare
 • 10.000 m2
 • Heffingsrente
 • u bent heffingsrente verschuldigd of u ontvangt heffingsrente als de Belastingdienst uw aanslag inkomstenbelastingpremie volksverzekeringen over een bepaald jaar oplegt na 1 juli van het daarop volgende jaar
 • Herberekening van de annuïteit
 • als er bij annuïteitenhypotheken sprake is van extra aflossingen kan de maandtermijn worden herberekend/verlaagd. Sommige banken voeren deze herberekening uitsluitend op verzoek van de cliënt uit. Wanneer deze herberekening niet plaatsvindt, is het effect van de extra aflossing pas merkbaar na renteherziening
 • Herbouwwaarde
 • het bedrag dat nodig is om een tenietgegane (bijvoorbeeld afgebrande of ingestorte) woning opnieuw te bouwen met dezelfde bestemming op dezelfde locatie. Er is geen direct verband met de verkoopwaarde. Het is gebruikelijk dat de herbouwwaarde is vermeld in een taxatierapport. De herbouwwaarde is de basis voor de opstalverzekering. Tenzij anders vermeld, is de herbouwwaarde exclusief de kosten van aanleg van een fundering
 • Herinrichtingskosten
 • kosten voor het bewoonbaar maken van een woning bij een verhuizing. Deze kosten zijn met ingang van het belastingjaar 1996 wettelijk aftrekbaar
 • Herstelperiode
 • begrip uit de model koop-/aannemingsovereenkomst 1992. Periode van drie maanden waarbinnen de ondernemer de bij oplevering geconstateerde tekortkomingen moet herstellen
 • Hertaxatie
 • Na afloop van een rentevaste periode doet de bank een nieuw voorstel voor de volgende rentevaste periode van de hypotheek. Sommige geldverstrekkers laten het onderpand dan opnieuw taxeren, om te zien of het nog voldoende waarde vertegenwoordigt. Het is zelfs mogelijk dat de bank weigert de hypotheek te verlengen, of alleen onder ongunstiger voorwaarden, tenzij er sprake is van Nationale Hypotheek Garantie.
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid
 • In geval van een gezamenlijke (hypotheek)schuld kan ieder afzonderlijk worden aangesproken voor de totale schuld.
 • Hoog laagconstructie
 • Als u een hypotheek wilt aflossen door middel van een levensverzekering kunt u ervoor kiezen om dit te doen via een hoog/laagconstructie. Dit houdt in dat u de eerste jaren een veel hogere premie betaalt, waardoor direct een kapitaal wordt opgebouwd en uw vervolgpremies lager zullen zijn.
 • Horizontaal eigendom
 • eigendom van een appartementsrecht
 • Huisvestingsvergunning/-verordening
 • de huisvestingsverordening is gebaseerd op de Huisvestingswet. In de verordening kan een gemeente opnemen dat voor het bewonen van een huur- of koopwoning in die gemeente een vergunning (huisvestingsvergunning) nodig is. Dat geldt voor woningen tot een bepaalde huur- of koopgrens. Voor koopwoningen is de grens in 2000 186.000,-.
 • Huisvestingswet
 • regelt de beheers- en verdelingsaspecten in de volkshuisvesting.
 • Huizenprijzen
 • De aankoopprijzen van woningen in Nederland. Niet te verwarren met vraagprijzen.
 • Huurbeding
 • Hypotheekbeding waarin de huiseigenaar wordt beperkt in zijn vrijheid om de woning te verhuren.
 • Huurkoop
 • koop en verkoop op afbetaling, waarbij partijen overeenkomen dat de eigendom niet bij de levering overgaat op de koper maar pas als het hele verschuldigde bedrag is betaald. Voor de huurkoop van onroerend goed geldt een aparte wettelijke regeling.
 • Huurwaardeforfait
 • Denkbeeldige inkomsten uit de eigen woning, uitgedrukt in een vast bedrag dat afhankelijk is van de waarde van het huis. Dit bedrag moet de eigenaar bij zijn inkomen optellen.
 • Huwelijkse voorwaarden
 • bij het trouwen legt men vast welke vermogensbestanddelen aan wie toebehoren. Toekomstig vermogen komt toe aan degene op wiens naam het is ingebracht. Als dat niet wordt vastgelegd, komt het voor 50% aan elk van beide partners toe.
 • Hybride hypotheek
 • Een hybride hypotheek is een combinatie van een spaarhypotheek en beleggingshypotheek waarbij u de mogelijkheid krijgt om, afhankelijk van de beleggingsmarkt te kunnen wisselen tussen sparen en beleggen. Vindt u het leuk om regelmatig de beursen te analyseren en daarmee uw voordeel te kunnen doen. Dan is deze hypotheek u op het lijf geschreven.
  Zie ook: Alles over de hybride hypotheek
 • Hypothecaire inschrijving
 • De vermelding in het hypotheekregister aan wie en voor welk bedrag een recht van hypotheek is verleend. De inschrijving is het moment waarop de hypotheek van kracht wordt. Is in het register een vast bedrag ingeschreven, dan kan de geldverstrekker in principe al zijn vorderingen verhalen op het onderpand (de woning) tot het bedrag van de inschrijving. Bij een zogenaamde vaste inschrijving is er sprake van een dalend hypotheekrecht: de bank kan niet meer verhalen dan de nog restschuld van de hypotheek plus eventueel kosten en achterstallige rente.
 • Hypothecaire lening
 • Een lening waarvoor een onroerende zaak of een in een register opgenomen schip of vliegtuig bij notariële akte tot zekerheid is verbonden. Meestal wordt de schuld expliciet in de akte omschreven. In het algemeen is het geleende bedrag niet meer dan 75% van de geschatte waarde van het goed bij executoriale verkoop. Leent de koper het bedrag van de totale waarde, dan is er sprake van een tophypotheek. In het dagelijks taalgebruik wordt de hypothecaire lening vaak kortweg hypotheek genoemd.
 • Hypotheek
 • geldlening waarbij een onroerende zaak als onderpand dient.
 • Hypotheekakte
 • Een door een notaris opgemaakt bewijs van een hypotheek.
 • Hamburgerbaan
 • Baan waar geen of nauwelijks scholing voor nodig is
 • Handelsbeperking
 • Maatregel ter beperking van de handel
 • Haute finance
 • De absolute Boven van de financiële wereld
 • Hoofdmarkt
 • Het deel van de effectenmarkt waarop de hoofdfondsen zijn genoteerd
 • Human Capital
 • De totale kennis en vakmanschap van de werknemers binnen een organisatie
 • Hypotheekverstrekker
 • Diegene die uiteindelijk de hypotheek gaat verstrekken, dit is de bank vaak door bemiddeling door een intermediar

Wie zijn wij