Geld lenen kost geld

HYPOTHEEK.NL

L

 • Ladenplan
 • traditioneel gebouwd huis volgens een kant en klaar ontwerp, compleet met bestek en tekeningen, met een vaste bouwprijs.
 • Landelijke Makelaars Vereniging (LMV)
 • circa 300 makelaars zijn hierbij aangesloten. De organisatie is vergelijkbaar met de NVM.
 • Legaat
 • men vermaakt in een testament een omschreven zaak of een vastgelegd geldbedrag.
 • Legataris
 • degene die een legaat krijgt.
 • Legator
 • erflater die een legaat heeft gemaakt
 • Leges
 • De vergoeding voor administratieve handelingen van overheden
 • Legitimaris
 • iemand die recht heeft op een legitieme portie
 • Levensverzekering
 • Een overeenkomst tot het doen van uitkeringen door een verzekeraar tegen premiebetaling door de verzekeringnemer, in verband met leven of overlijden van de verzekerde.
 • Leveringen buiten het bestek
 • sommige zaken levert de aannemer niet, maar hij moet er wel werk voor verrichten. Voor de aansluitingen op de nutsvoorzieningen moet hij bijvoorbeeld doorvoerhulzen in de fundering maken en sleuven in het terrein graven.
 • Lineaire hypotheek
 • Dit is de meest eenvoudige hypotheekvorm die er bestaat. Elke periode, dit kan een maand, kwartaal of jaar zijn, wordt gedurende de looptijd een vast bedrag afgelost. Deze aflossing is zo opgebouwd dat gedurende de looptijd, de lening lineair wordt afgelost. Bij een lineaire hypotheek van 300000 wordt gedurende 30 jaar elk jaar 10.000 afgelost. Er moet alleen rente worden voldaan over de restant schuld. Het eerste termijnbedrag is bij deze vorm het hoogst en daalt elke periode.
 • Loonbelasting
 • de belasting die uw werkgever of uitkeringsinstantie inhoudt op uw loon of uitkering. Daarbij wordt ook de premie volksverzekeringen ingehouden. Deze inhoudingen worden samen ook wel loonheffing genoemd.
 • Loonbelastingbeschikking
 • Een eigen woningbezitter mag onder andere de hypotheekrente opvoeren als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. In de meeste gevallen is het mogelijk de belastingaftrek vooraf te verrekenen, tegelijkertijd met de maandelijkse loonbetalingen. Hiervoor moet men bij de Belastingdienst een loonbelastingbeschikking aanvragen.
 • Lening
 • Het kan voorkomen dat u iets wil aanschaffen en daar op dat moment geen financiële middelen voor heeft, dan is het mogelijk een lening af te sluiten. De eisen die banken stellen voor een geldlening zijn: in de meeste gevallen dient u een vast inkomen te hebben, een goed betalingsverleden, en geen achterstanden op huidige leningen. Ook zal u worden getoetst bij het B.K.R. te Tiel of u wel kredietwaardig bent.
 • Leasen
 • U krijgt de beschikking over een bepaald goed, maar u wordt niet de juridische eigenaar, u spreekt van te voren een bepaalde termijn en maandlast af met de partij die de lease voor u beschikbaar stelt.
 • Landenfonds
 • Dit is een beleggingsfonds dat belegt in aandelen van een in een bepaald land gevestigd bedrijf.
 • Leaseobligatie
 • Dit is een verhandelbare lening of schuld.
 • Letter of intent
 • De intentieverklaring, een voorlopige schriftelijke overeenkomst waarin de contouren van een in een later stadium definitieve overeenkomst worden vastgelegd.
 • Lombardrente
 • De geldmarktrente die commerciële banken verschuldigd zijn aan de centrale bank.
 • Looninflatie
 • Inflatie als gevolg van loonstijging.
 • Lump Sump
 • Een vast bedrag dat in 1 maal wordt betaald voor alle kosten, of te leveren diensten.
 • Legetaris
 • De persoon die een legaat ontvangt.
 • Lagelonenland
 • Dit is een land met relatief lage arbeidskosten waar ondernemingen in westerse landen arbeidsintensieve producten laten vervaardigen.
 • Lame Duck
 • Oftewel lamme eend: wanneer men door mismanagement of financiële deconfitures vleugellam is geworden.
 • Levenhypotheek
 • Een hypotheek waarbij gedurende de looptijd geen aflossing wordt gedaan maar door middel van een levensverzekering die aan de hypotheek is verbonden.

Wie zijn wij