Geld lenen kost geld

HYPOTHEEK.NL

O

 • Onderhandse aanbesteding
 • Men nodigt enige aannemers uit om een offerte te maken.
 • Onbezwaard eigendom
 • Eigendom dat niet is belast met enig recht, zoals bijvoorbeeld een hypotheekrecht, een huurrecht.
 • Onderhandse akte
 • Akte die is opgesteld zonder tussenkomst van bijvoorbeeld de notaris.
 • Optiemarkt
 • Handel in opties
 • Onderhands
 • Actie zonder ambtelijke (notariële) tussenkomst. Twee partijen maken bijvoor-beeld onderling een akte op, of verkopen een zaak aan elkaar, zonder tussenkomst van een notaris
 • Opstalverzekering
 • De verzekering voor schade aan of tenietgaan van een huis, schuur, garage, enz. door bijvoorbeeld brand, blikseminslag, vandalisme.
 • Opzegtermijn
 • Een hypotheek kan aan het eind van iedere rentevaste periode, bij verkoop, enz. worden opgezegd. Dit moet vaak enige tijd van tevoren worden aangekondigd. Geldt ook voor verzekeringen.
 • Oriëntatie-opdracht
 • Men geeft een makelaar of bemiddelaar de opdracht om een huis of een stuk grond te zoeken. Deze opdracht kunt u in tijd en geografisch begrenzen
 • Oudedagslijfrente
 • Lijfrenteverzekering waarvoor premie-aftrek mogelijk is. Voorwaarde is dat verzekering recht geeft op een levenslange periodieke uitkering (lijfrente), dat deze toekomt aan de verzekeringnemer zelf en dat de uitkering uitsluitend eindigt bij zijn overlijden
 • Ouderenaftrek
 • Verhoging van de belastingvrije som beneden een bepaald inkomen voor mensen die op 31 december 1998, 65 jaar of ouder waren
 • Ouderlijke boedelverdeling
 • De ouders maken over en weer een testament. Men stelt vast wie wat krijgt. Dit testament geldt alleen bij vererving tussen ouders en (klein)kinderen.
 • Overbruggingskrediet
 • Lening om de tijd te overbruggen tussen de aankoop van een ander huis en de verkoop van de oude woning. Daarbij wordt van de overwaarde van het oude huis gebruik gemaakt. Meestal kan voor een beperkte periode een overbruggings-krediet worden afgesloten.
 • Overbruggingslijfrente
 • Lijfrenteverzekering waarvoor premie-aftrek mogelijk is. Voorwaarde is dat verzekering recht geeft op een periodieke uitkering (lijfrente) die eindigt -behoudens eerder overlijden- in het jaar waarin de verzekeringnemer 65 jaar wordt of waarin hij met pensioen gaat. De uitkering mag in principe niet meer bedragen dan 121.464,- per jaar (tarief 1999) of 123.529,- per jaar (tarief 2000)
 • Overdracht basisaftrek
 • Als een partner geen inkomen heeft, of een inkomen dat lager ligt dan de basisaftrek, kan de basisaftrek worden overgedragen aan de (meer) verdienende partner. Een gedeeltelijke overdracht van de basisaftrek is niet mogelijk.
 • Overdrachtsakte
 • De akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de koop en verkoop van onroerende zaken. Deze akte wordt geregistreerd bij het Kadaster. De notariskosten zijn per 1-10-1999 binnen een marge onderhandelbaar.
 • Overdrachtsbelasting
 • Deze belasting (6%) wordt geheven bij verkoop van bestaande onroerende zaken. Meestal niet inbegrepen in de koopsom.
 • Overhevelingstoeslag
 • Sinds 1990 moet een werknemer bepaalde premies betalen die daarvóór de werkgever voor zijn rekening nam. Om dit mogelijk te maken krijgt hij een toeslag op zijn loon.
 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Verzekering die tot uitkering komt bij overlijden, waardoor de hypotheekschuld geheel of gedeeltelijk kan worden afgelost en de nabestaande(n) in het huis kunnen blijven wonen. Soms wordt een orv door de geldverstrekker verplicht gesteld
 • Overmaat
 • Er wordt meer grond geleverd dan is overeengekomen. Meestal is in de koopakte vermeld dat de over- of ondermaat van de grond (tot een zekere grens) niet wordt verrekend.
 • Overmacht
 • Men kan niet voldoen aan zijn (contractuele) verplichtingen door een voorval dat zich buiten zijn schuld en/of risico voordoet.
 • Overnamebeding
 • Een mede-eigenaar krijgt bij overlijden van de andere eigenaar het recht om het aandeel van de ander(en) in de gezamenlijke eigendommen over te nemen.
 • Oversluitprovisie
 • Provisie die banken in rekening brengen bij het opnieuw afsluiten van een hypotheek (tegen een lagere rente). Als een hypotheek in een andere vorm wordt omgezet, spreekt men van omzettingskosten.
 • Overstapfaciliteit
 • Sommige hypotheekverstrekkers bieden de mogelijkheid om gedurende het eerste jaar of de eerste twee jaren een hypotheek met variabele rente om te zetten in een hypotheek met een rentevaste periode, of om een korte rentevaste periode om te zetten in een langere
 • Overwaarde
 • Het verschil tussen de vrije verkoopwaarde van een huis en de restschuld van de hypotheek. Als u geld wilt bijlenen, gaat de geldverstrekker bij de bepaling van de overwaarde niet uit van de vrije verkoopwaarde maar van de executiewaarde
 • Objectsubsidie
 • Wordt verstrekt op grond van de kenmerken van het gebouw en niet die van de eigenaar of gebruiker. Bijvoorbeeld bereikbaarheidstoeslag.
 • Onderzetting
 • Het beschikbaar stellen van onroerend goed als onderpand.
 • Omslagheffing
 • De heffing die de waterschappen opleggen aan de eigenaren van onroerende zaken om de kosten voor het kwantiteitsbeheer en de waterkering te dekken.
 • Omzettingskosten
 • Ook wel: oversluitprovisie.Provisie die banken in rekening brengen bij het opnieuw afsluiten van een hypotheek (tegen een lagere rente). Als een hypotheek in een andere vorm wordt omgezet, spreekt men van omzettingskosten.
 • Onderpand
 • Bij een hypothecaire lening dient de onroerende zaak als onderpand. De eigenaar van het onderpand, bijvoorbeeld een huiseigenaar, is de hypotheekgever. De geldverschaffende instelling is degene die het onderpand aanvaardt, de hypotheeknemer.
 • Ongebouwde eigendommen
 • Niet bebouwde onroerende zaken, bijvoorbeeld een stuk bouwgrond, een perceel bosgrond, enz.
 • Onroerende zaak
 • De grond en alles wat zich daarin of daarop bevindt, voor zover dat aard- of nagelvast daarmee is verbonden. Voorbeelden: bomen, vaste planten, een huis met alles wat daaraan aard- of nagelvast is verbonden of wat naar zijn aard bij het huis hoort, zoals dakpan-nen, deuren, keuken, enz
 • Onroerende zaakbelasting
 • Wordt door de gemeente opgelegd aan eigenaren en gebruikers van woningen, grond en andere onroerende zaken. De onroerende zaakbelasting is gesplitst in een eigenarendeel, dat door de zakelijk gerechtigde wordt betaald en een gebruikersdeel, te betalen door de bewoner/gebruiksgerechtigde. Een eigenaar-bewoner betaalt beide delen.
 • Ontbindende voorwaarde
 • Een mogelijkheid in het contract op basis waarvan de overeenkomst kan worden beëindigd. Wie gebruik wil maken van een ontbindende voorwaarde, moet dit zelf kenbaar maken aan de contractpartij. Bij de koop van een huis is het gebruikelijk om ontbindende voorwaarden op te nemen voor het verkrijgen van een passende financiering, en (indien van toepassing) voor een huisvestingsvergunning of Nationale Hypotheek Garantie.
 • Ontvankelijk
 • Een klacht of protest komt in aanmerking voor behandeling door de instantie waar men zich toe wendt.
 • Onzuiver inkomen
 • Totaal van de inkomsten, verminderd met de kosten.
 • Openbare verkoop
 • Uitvoeren van een vonnis, ook wel: executie
 • Open eind clausule/constructie
 • Clausule waardoor de looptijd van de hypotheek inclusief daaraan gekoppelde verzekeringen verlengd kunnen worden .
 • Opeten van de eigen woning
 • Iemand die in de bijstand komt, moet -tot aan een bepaalde vrijstelling- zijn vermogen opmaken voordat recht op een uitkering ontstaat. Voor eigen woningbezitters geldt dit ook voor het in hun huis opgebouwde vermogen. Er is dan wel een extra vrijstelling
 • Opnamekosten
 • Kosten die sommige banken berekenen bij een bouwfinanciering, steeds als er geld uit het bouwdepot wordt opgenomen
 • Opplussen
 • Het geschikt maken van bestaande voorraad (woningen) voor groepen met specifieke woonbehoeften, zoals ouderen, alleenstaanden, enz.
 • Opschortende voorwaarde
 • Voorwaarde in een overeenkomst die bepaalt dat de overeen-komst pas in werking treedt indien een bepaalde gebeurtenis zich voordoet.
 • Opstal
 • Het gebouw, dus nadrukkelijk exclusief de grond.
 • Optiepremie
 • Prijs die wordt betaald voor het optierecht
 • Oprichtingskapitaal
 • Voor de oprichting van een onderneming benodigdkapitaal
 • Operations
 • Benaming voor het feitelijke bedrijfsproces
 • Opportunity
 • Dit is een zakelijke kans
 • Optieprijs
 • Hetzelfde als optiepremie
 • Optietermijn
 • Termijn gedurende welk een optierecht geldt
 • Organizer
 • Elektronische zakagenda
 • Obligatiebelegging
 • Belegging in obligaties
 • Opnamekrediet
 • Er zijn meerdere kredietvormen die hieraan voldoen, de term opnamekrediet wil zeggen dat u de mogelijkheid heeft geld wat is afgelost ook weer op te kunnen nemen

Wie zijn wij