Geld lenen kost geld

HYPOTHEEK.NL

K

 • Kruislingse premiebetaling
 • het over en weer sluiten van een overlijdensrisicoverzekering op het leven van de partner waarbij de ene partner de premie is verschuldigd op het leven van de ander.
 • Kubieke meter (m³)
 • de inhoud van een kubus waarvan alle zijden 1 meter lang zijn is 1 m³. Twee van die kubussen hebben een inhoud van 2 m³. De inhoud van een kubus waarvan alle zijden 2 meter lang zijn, is 2x2x2 = 8 m³.
 • Koninklijk Besluit
 • beslissing die de Kroon kan nemen zonder medewerking van de Staten Generaal. Wel moet de Raad van State hierin worden gekend.
 • Koop-/aannemingsovereenkomst
 • Afspraak tot koop van grond en (af)bouw van een woning.
 • Koopovereenkoms
 • Afspraak tot koop van de bijvoorbeeld een onroerende zaak.
 • Krediethypotheek
 • De krediethypotheek wordt ook wel rekening couranthypotheek genoemd. U spreekt met de bank een maximaal te lenen bedrag af. U mag tot dit afgesproken maximum opnemen. Er wordt alleen over het opgenomen bedrag rente betaald. Heeft u tijdelijk weer geld over, dan kunt u dit weer aflossen en daalt uw maanbedrag.
 • Kwaliteitstoets
 • Het controleren van de prijskwaliteit verhouding bij premiekoopwoningen dit word gedaan door de subsidieverstrekker (de gemeente).
 • Kwaliteitsverklaring
 • schriftelijk bewijs, voorzien van een door de minister van Volkshuisvesting aangewezen merkteken, afgegeven door een door die minister aangewezen instituut. Een bouwmateriaal of bouwdeel met een kwaliteitsverklaring wordt geacht te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit
 • Kwijting
 • Een verklaring dat een schuld is afgelost
 • Kadaster
 • Een voornalige overheidsdienst voor de uitvoering van taken van publiekrechtelijke aard op het gebied van ruimtelijke ordening en ruilverkaveling. Het kadaster beheert kaarten waarop percelen grond staan ingetekend. De dienst houdt openbare registers bij met gegevens over eigendom en eventuele bezwaring met een zakelijk recht (zoals hypotheek) van woonhuizen en bedrijfspanden.
 • Kapitaalsuitkering
 • eenmalige uitkering uit een levensverzekering
 • Kavel
 • 1. stuk grond. De grenzen van de kavel worden bij de uitgifte bij benadering omschreven. Voor of na de koop worden de grenzen precies vastgesteld en vastgelegd in de registers van het Kadaster.
  2. aandeel in de verdeling van een gemeenschap, bijvoorbeeld van een nalatenschap of een boedel
 • Kettingbeding
 • Hypotheekakte waarin een clausule is opgenomen dat een verplichting die rust op de eigenaar ook moet worden opgelegd aan volgende eigenaren van het onroerend goed.
 • Kosteninflatie
 • Inflatie die het gevolg is van kostenstijgingen
 • Kadastraal recht
 • Wanneer een onroerende zaak van eigenaar wisselt, of er word een hypotheek op gesloten, word de akte ingeschreven in een register bij het kadaster. Het kadaster rekent dat een bepaald bedrag(recht) voor, dit bedrag is niet afhankelijk van de koopprijs of het hypotheekbedrag.
 • Kapitaalmobiliteit
 • De mate waarin gelden kunnen worden geïnvesteerd
 • Kasgeldvennootschap
 • De besloten vennootschap waaruit de bedrijfsactiviteiten zijn verkocht en waarin alleen nog geld zit
 • Kasmanagement
 • Een product dat een bepaalde groep consumenten wel móét kopen om 'erbij' te horen
 • Kasrondje
 • Giraal rondpompen van geld, b.v. om zwart geld wit te wassen of om belastingbetaling te ontgaan
 • Kenniseconomie
 • Economie waarin de productiefactoren arbeid en kapitaal sterk gericht zijn op de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie
 • Kenniskapitaal
 • Kennis beschouwd als economische factor (naast arbeid en kapitaal)
 • Koerswinstbelasting
 • De belasting die over koerswinsten geheven word
 • Krimp
 • Economische teruggang
 • Kringloopeconomie
 • Economie die gekenmerkt wordt door de productie en het (her)gebruik van duurzame goederen
 • Kindsdeel
 • Kinderen hebben (zonder testament) recht op een even groot deel uit de boedel van de langstlevende echtgenoot. Maar ook via een testament kan hun erfdeel nooit helemaal worden aangetast
 • Koop / aannemingsovereenkomst
 • Afspraak tot koop/verkoop van grond en (af)bouw van een woning.
 • Koopovereenkomst
 • Afspraak tot koop van de bijvoorbeeld een onroerende zaak
 • Koop op afbetaling
 • Zie afbetaling
 • Koppelverkoop
 • Koppelverkoop is een verkoop van het ene product met de verplichting dat de klant ook het andere product moet kopen. B.v.: een klant sluit een lening, maar wordt gedwongen om een dure effectenverzekering te kopen of een dure overlijdensrisicoverzekering. Anders krijgt hij de lening niet. Koppelverkoop mag niet van de wet.
 • Kosten Koper (k.k.)
 • Bij de koop van een bestaand huis zijn de wettelijk te maken kosten niet inbegrepen in de koopsom. Het betreft de overdrachtsbelasting of BTW, de kadastrale rechten en de notariskosten voor het transport. De meeste bestaande huizen worden `kosten koper` verkocht
 • Kredietaanbieding
 • Elke openbare uiting van leverancier, kredietverstrekker en anderen inzake het door hen aangeboden krediet. Een kredietaanbieding behoort te voldoen aan een aantal regels. Een aantal zaken dienen te worden vermeld, zoals:
  • Het termijnbedrag
  • De (fictieve) looptijd
  • Het effectieve rentepercentage
  • Of de aanbieder een bemiddelaar is of de echte geldgever
 • Kredietgever
 • Diegene die het geld verstrekt
 • Kredietkaart
 • Zie creditcard.
 • Kredietnemer
 • Diegene die het (krediet) geld leent (van de ander).
 • Kredietregistratie
 • Zie BKR alle kredieten in Nederland worden centraal geregistreerd bij het BKR te Tiel
 • Kredietvergoeding
 • De rente en kosten die bij een lening berekend worden door de kredietgever
 • Kwalitatief lidmaatschap
 • Aan het lidmaatschap is een voorwaarde verbonden. Alleen als men hieraan voldoet, kan men lid worden
 • Kapitaalverzekering
 • Een verzekering waarbij de verzekeraar op zich neemt bij het voorvallen van de in de polis voorziene gebeurtenis dan wel op de in de polis genoemde datum een eenmalige uitkering ter grootte van het in de polis genoemde bedrag te doen, de kapitaalsuitkering. De verzekeringnemer moet vooraf een premie storten.
  Kijk hiervoor op: levenhypotheek

Wie zijn wij