Geld lenen kost geld

HYPOTHEEK.NL

E

 • Expiratiedatum
 • een berekening van de kosten en opbrengsten van alle grond in een bouwplan
 • Erfrecht
 • het geheel van wetten dat de situatie na overlijden behandelt, inclusief de omvang van de erfdelen en wie de wettelijke erfgenamen zijn. Het erfrecht is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek
 • Ernstige gebreken
 • volgens de model koop-/aannemingsovereenkomst is de aannemer tot 20,5 jaar na de oplevering aansprakelijk voor gebreken die de hechtheid van de constructie of een wezenlijk onderdeel daarvan in gevaar brengen of aantasten
 • Executeur-testamentair
 • De munteenheid die per 1 januari 1999 het betaalmiddel van de Economische en Monetaire Unie moet worden. De euro vervangt op dat moment de ecu.
 • Executie
 • degene die is belast met praktische, uitvoerende werkzaamheden die de afwikkeling van een nalatenschap met zich meebrengt
 • Executieverkoop
 • uitvoeren van een vonnis
 • Exoneratie
 • de waarde van het huis bij gedwongen verkoop. Bij bestaande woningen wordt die meestal geschat (getaxeerd) op 80 à 85% van vrije verkoopwaarde, afhankelijk van de marktomstandig-heden en de courantheid van het pand. Bij nieuwbouwhuizen gaat men meestal uit van 90% van de koop-/aanneemsom, inclusief de eventuele kosten van meerwerk. Bij een hypotheek zonder Nationale Hypotheek Garantie geldt de executiewaarde als uitgangspunt voor de hypotheek. Meestal kan niet méér worden geleend dan 125% van de executiewaarde. Tot circa 75% van de executiewaarde wordt meestal het normale rentetarief berekend, daarboven geldt een renteopslag die vaak hoger is naarmate men meer leent ten opzichte van de genoemde grens
 • Expiratiedatum
 • uitsluiting of beperking van aansprakelijkheden. In veel contracten staan clausules van deze strekking
 • Exploitatierekening
 • Het moment waarop een contract of onderdeel daarvan afloopt. Bijvoorbeeld: het einde van een rentevaste periode, het einde van een hypotheekcontract, enz
 • Extra aflossen
 • verslag van inkomsten en uitgaven
 • Extra premiestorten
 • Aflossing boven het bedrag dat contractueel verplicht is
 • E-biljet
 • verkort aangiftebiljet voor particulieren voor de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
 • Economisch eigendom
 • eigendom kan worden gesplitst in economische en juridische eigendom. Bij economische eigendom van een huis draagt men alle rechten en plichten over en kan de verkrijger er feitelijk over beschikken. De woning komt pas in juridische eigendom wanneer deze bij de notaris is overgedragen en d.m.v. de transportakte is ingeschreven bij het Kadaster
 • Economische gebondenheid
 • in sommige gemeenten krijgt men -onder een bepaalde koopprijs- slechts een huisvestingsvergunning als men binnen die gemeente of regio werkt
 • Economische huurwaarde
 • de huur die een huis bij verhuur zou opbrengen
 • Economiser
 • apparaat om het aangevoerde water te verwarmen vóór het in de cv-ketel komt
 • Eigendomsakte
 • Ook wel: overdrachtsakte.De akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de koop en verkoop van onroerende zaken. Deze akte wordt geregistreerd bij het Kadaster.
 • Effecthypotheek
 • De hypothecaire lening is een zogenaamde aflossingsvrije hypotheek. Hiervoor wordt alleen rente voldaan. De lening waarmee de aandelen worden aangekocht is ook een aflossingsvrije leenvorm. De levensverzekering komt tot uitkering indien een verzekerde komt te overlijden. De effectenhypotheek lijkt veel op de beleggingshypotheek. Het grote verschil is dat u bij de effectenhypotheek helemaal zelf kunt bepalen hoe uw belegging er uit ziet. Dit houdt natuurlijk wel een bepaald risico in en vergt enig verstand van beleggen.
  Zie ook: Alles over de effect hypotheek
 • Effectieve rente
 • De rente die u daadwerkelijk betaald, waarbij inbegrepen zijn de afsluitkosten, de frequentie, voor of achteraf betalen en de terugbetaaltermijn.
 • Eigendomsbewijs/akte
 • Ook wel: overdrachtsakte.De akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de koop en verkoop van onroerende zaken. Deze akte wordt geregistreerd bij het Kadaster.
 • Eindheffing
 • Onder bepaalde voorwaarden hoeft men geen aangifte te doen voor de inkomstenbelasting. De ingehouden loonbelasting is dan de definitieve belasting, de eindheffing
 • Erfgenaam
 • iemand die volgens de wet of volgens een testament recht heeft op (een deel van) een erfenis
 • Erflater
 • iemand die enig bezit als erfenis nalaat
 • Erfpacht(recht)
 • een beperkt zakelijk recht om het volle genot te hebben van een aan een ander toebehorend stuk grond. De erfpachter heeft min of meer dezelfde rechten als een eigenaar zolang de erfpacht duurt, maar mag niets doen wat de waarde van de grond kan verminderen
 • E-lening
 • de lening via het internet kijk op www.lenen.com
 • E-krediet
 • E-krediet uw krediet via internet kijk op www.lenen.com
 • Extra premie storten
 • In het geval van een leven hypotheek is het bijstorten van extra spaarpremie te verkiezen boven extra aflossen. Er zijn wel fiscale voorwaarden aan verbonden
 • Empowerment
 • Maatregelen die worden genomen om werknemers te stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te dragen.
 • Early adopter
 • Dit is iemand die al snel na de introductie van een product of dienst daarvan gebruik gaat maken
 • Eendaagsgeld
 • Dit is een direct opvraagbaar tegoed
 • Earning capacity
 • Vermogen om geld op te leveren
 • E-banking
 • Een vorm van elektronisch bankieren
 • E-business
 • Wanneer men zaken doet via het internet
 • ECB
 • Dit is de afkorting voor de Europese Centrale Bank
 • Econologie
 • Ecologisch verantwoorde economie.
 • E-conomy
 • Dit woord is een samentrekking van electronic economie
 • Eenheidsmunt
 • De rekenmunt in een monetaire unie
 • Eenpitter
 • Benaming voor een eenmanszaak
 • Effectiseren
 • Wanneer men schulden verhandelbaar maakt als effect
 • Euro
 • De naam voor de Europese eenheidsmunt
 • Eurozone
 • Hetzelfde als Euroland
 • Effectenbelening
 • Een lening met effecten
 • Eigendomsbewijs
 • Ook wel genoemd overdrachtsakte
 • Erfrecht:
 • Het hele scala aan wetten dat na iemands overlijden de situatie behandelt. Dit recht is wettelijk vastgelegd in het burgerlijk wetboek
 • Executiewaarde
 • Dit wil zeggen de waarde van een woning of pand bij gedwongen verkoop,Bij bestaande woningen wordt die meestal getaxeerd op 80 % van de vrije verkoopwaarde.Bij nieuwbouwhuizen ligt dit echter anders en gaat men vaak uit van 90% van de koopsom.Bij een hypotheek zonder nationale hypotheek garantie geldt de executiewaarde als uitgangspunt voor de hypotheek.In de meeste gevallen kan niet meer worden geleend dan 125% van de executiewaarde.
 • Exploitatieverlies
 • Dit is een operationeel verlies
 • Expansiekapitaal
 • Oftewel groeikapitaal, wordt gebruikt voor de groei van een organisatie
 • Expansiemarkt
 • Dit is een groeiende markt
 • Emarging Market
 • Dit is een land met een zeer sterke groeipotentie
 • Emissiesyndicaat
 • Dit is een bankensyndicaat dat een effectenemissie begeleidt
 • Employee benefits
 • Dit zijn de niet verplichte werknemersverzekeringen en andere voorzieningen voor werknemers die onderdeel uitmaken van de arbeidsovereenkomst
 • Empowered:
 • die zelf verantwoordelijk zijn voor de hun toegewezen taken
 • Enabling company
 • Oftewel facilitaire onderneming
 • E-tail
 • Detailhandel die loopt via het internet
 • Entrepeneurship
 • De kunst van het ondernemen
 • E-procurement
 • Dit wil zeggen het inkopen van grondstoffen etc. via het internet

Wie zijn wij