Geld lenen kost geld

HYPOTHEEK.NL

R

 • Rentemiddeling
 • Wanneer tijdens een rentevaste periode de hypotheek om wat voor reden dan ook wordt beëindigd en er wordt een nieuwe hypotheek afgesloten bij dezelfde geldverstrekker, kan die voorstellen om een gemiddelde aan te houden tussen de oude lagere rente en de hogere dagrente. Sommige banken zijn ook bereid via rentemiddeling vervroegd te verlengen. Rente-middeling kan ook aan de orde zijn bij het verhogen van de hypotheek
 • Rentevaste periode
 • Bij het afsluiten van een hypotheek wordt de rente voor een bepaalde periode vastgezet, bijvoorbeeld vijf of tien jaar.
 • Rentevrijstelling
 • over een bepaald bedrag aan ontvangen rente hoeft u geen belasting te betalen
 • Reservefonds
 • fonds met bijdragen van bijvoorbeeld appartementseigenaren voor toekomstige uitgaven, bijvoorbeeld voor groot onderhoud
 • Restantschuld
 • Het restant van de schuld van de oorspronkelijke lening na aftrek van alle gedane aflossingen.
 • Restitutie boeterente
 • bij voortijdig aflossen i.v.m. verkoop berekenen hypotheekverstrekkers soms boeterente. Als u een nieuwe hypotheek bij dezelfde bank afsluit, krijgt u die boeterente over het algemeen terug. De nieuwe hypotheek moet u dan meestal binnen drie of zes maanden afsluiten
 • Resultaatverbintenis
 • een overeenkomst waarbij het resultaat van tevoren duidelijk vaststaat. Voorbeeld: opdracht tot het bouwen van een huis
 • Retributie
 • betaling voor overheidsdiensten, verschuldigd in rechtstreeks verband met het gebruik dat men er van maakt. Bijvoorbeeld leges voor een bouwvergunning
 • Revisietekening
 • tekening waarop achteraf exact de afmetingen en het verloop van bijvoorbeeld leidingen worden aangegeven
 • Reële rente
 • het verschil tussen de marktrente en het inflatiepercentage
 • Rioolrecht
 • gemeentelijke heffing om de kosten van onderhoud aan en vervanging van het gemeentelijk rioleringssysteem te dekken
 • Risicoregeling, -verrekening
 • door de overheid vastgestelde wijze van verrekenen van bepaalde materiaal- en loonkosten na een vooraf bepaalde datum. Risicoverrekening is in de model koop-/aannemings-overeenkomst uitgesloten.
 • Roerende zaken
 • Alles wat niet tot de onroerende zaken behoort.
 • RvA
 • Ook wel: Raad van Arbitrage, instantie die in de meeste koop-/aannemingsovereenkomsten bevoegd is verklaard om geschillen tussen de bouwondernemer en de consument te beslechten.
 • Rijksrekenrente
 • Rente die levensverzekeringsmaatschappijen wettelijk moeten vergoeden over het door de verzekerde opgespaarde bedrag (momenteel 4%). Speelt bij een spaarhypotheek geen rol zolang de hypotheekrente hoger is dan 4%, omdat daar een rentevergoeding wordt aangehouden die gelijk is aan het percentage van de overeengekomen hypotheekrente
 • Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland
 • instantie die in de meeste koop-/aannemingsovereenkomsten bevoegd is verklaard om geschillen tussen de bouwondernemer en de consument te beslechten
 • Raad van State
 • instantie die de regering adviseert over alle wetsontwerpen en algemene maatregelen van bestuur en die betrokken is bij Kroonberoep. Bij de afdeling Bestuursrechtspraak dienen procedures tussen burgers en overheid(sinstellingen).
 • Recht van opstal
 • recht om bijvoorbeeld een woning te hebben op de grond van een ander.
 • Rechtsbijstandverzekering
 • dekt de proceskosten en de kosten van juridische en andere deskundige bijstand in gevallen die in de polisvoorwaarden zijn genoemd.
 • Referentiebestek
 • modelbestek waarvan de indeling en omschrijving als voorbeeld kunnen dienen.
 • Regie
 • werkzaamheden worden opgedragen voor een vast bedrag per uur. De eindprijzen staan dus niet van tevoren vast. De rekeningen van toeleveranciers worden apart opgevoerd.
 • Registergoed
 • een goed dat volgens de wet moet worden ingeschreven in bepaalde registers: grond, huizen, schepen, vliegtuigen. Door de inschrijving kan iedereen zien aan wie het toebe-hoort en of er een ander zakelijk recht (bijvoorbeeld een hypotheek) op rust.
 • Regresrecht
 • recht om terug te vorderen wat iemand heeft betaald voor een ander, bijvoorbeeld voor een hoofdelijke medeschuldenaar
 • Rekenrente
 • De rente die een verzekeringsmaatschappij op haar beleggingen verwacht te kunnen behalen. Deze rente is van belang omdat verzekeringsmaatschappijen de ontvangen premies plegen te beleggen. Bij de bepaling van de hoogte van de premie wordt rekening gehouden met de rekenrente. Als het rendement op de beleggingen hoger is dan de rekenrente, ontstaat een voordeel voor de verzekeringsmaatschappij
 • Rekenvergoeding
 • aannemersvergoeding voor het calculatiewerk bij een offerte. Het is verstandig om vóór het laten uitbrengen van een offerte schriftelijk vast te leggen dat voor het calculatiewerk en voor de offerte geen kosten in rekening worden gebracht
 • Rente bijschrijven
 • bij ruime overwaarde kan men soms overeenkomen om met aflossen op de hypotheek te stoppen en bovendien de rente bij de schuld te laten bijschrijven
 • Rente tijdens de bouw
 • Als men een nieuw huis laat bouwen wordt er in termijnen betaald. Eerst de grond en vervolgens naarmate de bouw vordert de resterende termijnen. De hypotheek wordt op het moment van aankoop voor het gehele bedrag afgesloten en in depot gezet. De termijnen worden uit het depot opgenomen. Over het depot krijgt men een rentevergoeding. Deze is soms lager dan de hypotheekrente die moet worden betaald over de opgenomen bedragen.
 • Rente-opslag
 • verhoging bovenop het normale rentetarief als meer wordt geleend dan (bij de meeste geldverstrekkers) circa 75% van de executiewaarde van het huis. Vaak is de opslag hoger naarmate meer wordt geleend ten opzichte van de genoemde grens. De opslag geldt niet voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie
 • Rentebedenktijd
 • Bij veel hypotheken heeft men bij aanvang één of twee jaren de vrije keuze om te bepalen op welk moment de rente wordt vastgezet voor een nieuwe periode. Soms is er ook rentebedenktijd steeds vanaf één of twee jaar voordat een rentevaste periode afloopt.
 • Rente bijschrijven
 • Bij ruime overwaarde kan men soms overeenkomen om met aflossen op de hypotheek te stoppen en bovendien de rente bij de schuld te laten bijschrijven
 • Rentefixatieperiode
 • Ook wel: rentevaste periode.Bij het afsluiten van een hypotheek wordt de rente voor een bepaalde periode vastgezet, bijvoorbeeld vijf of tien jaar.
 • Rentegarantie
 • hypotheekofferte waarin de aangeboden rente voor een bepaalde periode wordt gegarandeerd, zonder dat bekend is om welke woning het gaat
 • Renteherziening
 • Het vooraf overeengekomen tijdstip waarop de rente voor een aangegane lening wordt herzien.
 • Rentemarge
 • Het verschil tussen de (gemiddelde) debetrente en creditrente. Deze marge is de voornaamste bron van inkomsten van een bank.
 • Risicomanagement
 • Het beheersbaar maken van ondernemers en beleggingsrisico's.
 • Rente
 • Dit is het percentage van de kredietsom dat gerekend wordt als vergoeding voor het geleende geld.
 • Rentekrediet
 • Dit is een doorlopend krediet waarbij u de eerste 5 jaar alleen rente betaalt. Daarna kunt u ervoor kiezen om bijvoorbeeld per maand 1% van de limiet af te lossen. Het Rentekrediet is flexibel. Een ideale en zeer flexibele manier om altijd geld achter de hand te hebben is het Rentekrediet. U kunt op ieder gewenst moment geld opnemen tot uw persoonlijke limietbedrag. De rente is variabel.
 • Rentestap
 • Wanneer de centrale bank de rente een verhoging of verlaging geeft.
 • Reporente
 • Rente op geld dat gebruikt wordt voor repo's.
 • Reseller
 • Een wederverkoper.
 • Reservemunt
 • Een munteenheid die door een centrale bank in reserve wordt gehouden.
 • Retailen
 • Men levert producten aan eindegebruikers.
 • Retailbank
 • De bank die zich toelegt op het financiële dienstverlening aan particulieren.
 • Retailbanking
  1. De financiële dienstverlening van banken aan cliënten departiculiere cliënt.
  2. Men doet ook aan bankzaken voor het MKB (midden enkleinbedrijf).
 • Return on investment
 • Het rendement.
 • Right of first refusal
 • Het optierecht.
 • Risicolening
 • Dit is een risicodragende lening.
 • Raamcontract
 • Een contract dat betrekking heeft over een langere periode en een globale omschrijving geeft van de te leveren diensten.
 • Raid
 • Dit is een vijandige bedrijfsovername.
 • Ranking
 • De positie in een rangorde.
 • Rentecoupon
 • Een onderdeel van een verhandelbare lening waar het rentepercentage op is genoteerd.

Wie zijn wij