Geld lenen kost geld

HYPOTHEEK.NL

G

 • Gemeenschappelijke ruimte
 • twee of meer personen zijn eigenaar van één zaak, bijvoorbeeld een woning
 • Gemeentefonds
 • tot een gebouw behorende ruimte waarop twee of meer woningen zijn aangewezen, bijvoorbeeld de hal of het trapportaal van een appartementencomplex
 • Gemeentegarantie
 • fonds van de rijksoverheid waaruit gemeenten via een bepaalde verdeelsleutel uitkeringen ontvangen. Het fonds wordt gevoed met opbrengsten van de rijksbelastingen
 • Gemeenteraad
 • Een bewijs waarmee de gemeente zich garant stelt voor de hypotheekschuld van een huiseigenaar ten opzichte van een geldschieter, zoals een bank of verzekeringsmaatschappij.
 • Gemeentewet
 • college aan het hoofd van een gemeente dat de burgers vertegenwoordigt, onder voorzitterschap van de burgemeester
 • Gemengde verzekering
 • regelt de samenstelling, inrichting en bevoegdheid van een gemeentebestuur
 • Gereedmeldingsformulier
 • Een verzekering waarbij de uitkering van het verzekerde kapitaal plaatsvindt op een bepaalde in de polis genoemde datum (de eind- of expiratiedatum) of bij eerder overlijden van de verzekerde. Het woord gemengd geeft aan dat het een combinatie is van een verzekering bij leven en een tijdelijke overlijdensverzekering.
 • Gerichte aankoopopdracht
 • Wanneer een premiewoning door de bewoner bewoond kan worden, moet u dit formulier indienen bij de gemeente. Dit formulier dient als feitelijke aanvraag voor de subsidie.
 • Gezamenlijk eigendom
 • opdracht tot aankoop van een specifiek aangeduid object met een vooraf bepaalde aankoopprijs
 • Grondexploitatie
 • Ook wel: gemeenschappelijk eigendom.Twee of meer personen zijn eigenaar van één zaak, bijvoorbeeld een woning.
 • Garantie- en waarborgregeling
 • nieuwbouwwoningen worden meestal gebouwd onder garantie, bijvoorbeeld van het Garantie Instituut Woningbouw (zie aldaar). Onder die garantie valt een kwaliteitsgarantie en de garantie dat het huis wordt afgebouwd, ook als de bouwondernemer failliet gaat. Gesubsidieerde woningen moeten in principe altijd onder een dergelijke garantie worden gebouwd. De koper heeft recht op afgifte van het waarborgcertificaat
 • Garantiecertificaat
 • Certificaat dat uitgereikt wordt door het Garantie Instituut Woningbouw. Kwaliteitsgarantie. Let op dat u bij het aankopen van een huis met garantiecertificaat dat u binnen de daarvoor gestelde termijn het certificaat op uw naam over laat schrijven.
 • Gebonden eigendom
 • Instituut dat de garantiecertificaten uitgeeft en administreert. Gevestigd in Rotterdam
 • Gebouwde aanhorigheden
 • experiment waarbij huurwoningen onder bepaalde voorwaarden aan de huurders of anderen worden doorverkocht. De verkoop geschiedt via een woningcorpo-ratie die een onderhoudsovereenkomst met de koper sluit
 • Gebouwde eigendom
 • aanbouwsels en bijgebouwen die bij een onroerende zaak behoren. Bijvoorbeeld: garage, tuinhuis, schuur, enz
 • Gebouwde onroerende zaken
 • alle eigendom die is ge- of bebouwd
 • Gedeputeerde Staten (GS)
 • gebouwen, woningen, enz
 • Gedragscode Hypothecaire Financieringen
 • dagelijks bestuur van een provincie
 • Gekwalificeerde meerderheid van stemmen
 • gedragscode waarmee vrijwel alle hypotheekverstrekkers akkoord zijn gegaan. De gedragscode stelt minimumvoor-waarden aan folders, offertes, de voorwaarden van hypo-theken en berekeningen van de hypotheeklasten. Tegen overtredingen van de gedragscode kan men zich beklagen bij een Commissie van Toezicht
 • Gemeenschap van goederen
 • vastgelegde meerderheid van stemmen, bijvoorbeeld 3/4, 2/3
 • Gemeenschappelijk eigendom
 • Een manier van huwen, waarbij beide echtgenoten voor 50% eigenaar zijn of worden van zowel de gezamenlijke eigendommen als de schulden.
 • Geldbeheer
 • Beheer van kasgeld
 • Geldbeweging
 • Geldstroom
 • Geldeconomie
 • Economie waar geld wordt gebruikt als ruilmiddel
 • Geldgroei
 • wanneer de hoeveelheid van het in omloop zijnde geld toeneemt
 • Geldmachine
 • Bedrijfsonderdeel dat grote winsten maakt
 • Geldmarktpapier
 • Verhandelbaar waardepapier
 • Geldkrediet
 • De klant is vrij om het geld te gebruiken waarvoor hij dit wil
 • Gedupeerde staten
 • Het dagelijks bestuur van een provincie
 • Groei-economie
 • Economie waarin de economische groei de drijvende kracht is
 • Groeipad
 • Ontwikkeling waarlangs een ondernemer zich laatgroeien
 • Groeionderneming
 • Dit is een onderneming die als doel heeft zo veel mogelijk te groeien
 • Grootkapitaal
 • De wereld van het grote geld, banken,pensioenfondsen, etc
 • Guldenspapier
 • Dit zijn staatsleningen die in nederlandse guldens noteren
 • Greenback
 • De financiële wereld noemt de dollar zo
 • Geldmarktinstrument
 • Dit is een financieel instrument

Wie zijn wij