Geld lenen kost geld

HYPOTHEEK.NL

J

 • Juridische eigendom
 • Eigendom kan worden gesplitst in economische en juridische eigendom. Bij economische eigendom van een huis draagt men alle rechten en plichten over en kan de verkrijger er feitelijk over beschikken. De woning komt pas in juridische eigendom wanneer deze bij de notaris is overgedragen en d.m.v. de transportakte is ingeschreven bij het Kadaster.
 • Jurisprudentie
 • uitspraken van rechterlijke instanties worden vastgelegd. Deze vastgelegde uitspraken over een reeks van jaren noemt men de jurisprudentie. Bij de behandeling van rechtszaken wijst men vaak op eerdere uitspraken. De rechter zal veelal aansluiting zoeken bij de gangbare opvatting
 • Jaarinkomen
 • Het brutobedrag dat u jaarlijks ontvangt.
 • Jaaropgave loonbelasting
 • wie in loondienst werkt, krijgt eens per jaar een formulier van zijn werkgever waarop deze aangeeft welke bedragen zijn uitbetaald respectievelijk ingehouden.
 • Jaarrekening
 • geeft inzicht in de financiĆ«le positie over het afgelopen jaar, bestaande uit:
  • de staat van baten en lasten
  • de balans
  • de toelichting
 • Jaarrente
 • De effectieve rente die u jaarlijks over uw lening of hypotheek dient te betalen
 • Jobcoach
 • Iemand die mensen die moeilijk een baan kunnen vinden door middel van geestelijke of lichamelijke beperkingen moeilijk een baan kan vinden
 • Juridisch eigendom
 • Wanneer de woning bij de notaris is overgedragen en is ingeschreven bij het kadaster
 • Jaaropgaaf
 • Wie in loondienst werkt krijgt eenmaal per jaar een formulier van zijn of haar werkgever waarop deze aangeeft welke bedragen zijn uitbetaald respectievelijk ingehouden
 • Jungle economie
 • Economie waarin het recht van de sterkste een centrale rol speelt
 • Juridische fusie
 • Een fusie d.m.v. aandelen van fuserende partijen

Wie zijn wij