Geld lenen kost geld

HYPOTHEEK.NL

I

 • In gebreke stellen
 • men stelt een (contract)partij er schriftelijk van op de hoogte dat deze niet, niet geheel, of niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 • Inboedelverzekering
 • Het verzekeren van al de roerende goederen in een huis (huisraad).
 • Indemniteitsbeginsel
 • principe uit het verzekeringsrecht. Verzekeringen dienen om de schade te dekken: de verzekerde mag er financieel niet op vooruitgaan.
 • Indicatief bodemonderzoek
 • bij de bouw van gesubsidieerde huizen en voor de afgifte van een bouwvergunning moet de gemeente onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging.
 • Infrastructuur
 • voorzieningen in een wijk of gebied, waardoor het goed kan functioneren. Bruggen, wegen, spoorlijnen, enz. vallen onder de infrastructuur.
 • Inkomentoetsing
 • Het toetsen van een werkgeversverklaring en een recente loonstrook om te kijken of u voldoende inkomen heeft om de maandelijkse hypotheeklast te kunnen dragen
 • Inkomstenbelasting
 • iedere Nederlander is belasting verschuldigd over zijn inkomen. Loonbelasting wordt als voorheffing op de inkomstenbelasting door de werkgever ingehouden. De belastingdruk van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en vermogensbelasting samen mag niet hoger zijn dan 68% van het inkomen (68%-regeling)
 • Inspanningsverbintenis
 • overeenkomst waarbij iemand vastlegt dat hij een inspanning levert, maar het resultaat van die inspanning ligt niet vast. Voorbeeld: diensten van een advocaat of makelaar.
 • Inspectie(kosten)
 • 1. bij nieuwbouw: controle of de door de ondernemer in rekening gebrachte termijnen wel in overeenstemming zijn met (de voortgang van) de bouwwerkzaamheden.
  2. als een koper na ingang van de GIW-garantieperiode aan de bouwer meedeelt dat de woning niet voldoet aan de garantienormen, kunnen GIW-aannemers dit komen verifiëren en daarvoor inspectiekosten berekenen. Deze kosten krijgt de koper terug als de klacht terecht blijkt te zijn.
 • Intentieverklaring
 • Verklaring waarin afspraken omtrent een later te sluiten overeenkomst worden vastgelegd
 • Interingsvrijstelling
 • tegemoetkoming voor degenen met een bescheiden inkomen die voor hun levensonderhoud moeten interen op hun vermogen.
 • Invorderingsrente
 • berekent de belastingdienst als u na het verstrijken van de laatste betalingstermijn niet betaalt. Dit gebeurt ook als u uitstel heeft gekregen. U ontvangt invorderingsrente als een reeds door u betaalde aanslag wordt verminderd.
 • Invorderingsvrijstelling
 • vrijstelling van belastingheffing tot maximaal 150% van de geldende belastingvrije som. Geldt in principe alleen voor belastingplichtigen die geen looninkomsten hebben.
 • In house
 • Intern
 • Inflatiewinst
 • De winst die het gevolg is van de waardedaling vangeld
 • Incubator
 • Kapitaalverschaffer die startende ondernemers helpt en begeleid bij het ontwikkelen van een product of dienst
 • Inkomenstoetsing
 • De belasting die iedere Nederlander verschuldigd is over het genoten inkomen. Dit mag nooit hoger uitvallen dan68%.
 • Inhaalinvestering
 • Beheer van geldmiddelen
 • Inkaderen
 • In een groter verband plaatsen
 • Intangible
 • Immateriële waarde
 • Internetlening
 • Door middel van het internet is het tegenwoordig mogelijk via verschillende kanalen alles via internet af te handelen met betrekking tot krediet,hypotheek,lease, financieringen, leningen. U leent geld feitelijk via het internet
 • Internet bankieren
 • Het bankieren via internet u regelt al uw bankzaken via de digitale snelweg
 • Internethandel
 • oftewel e-commerce
 • Intrapreneurschap
 • Dit wil zeggen een intern ondernemerschap
 • Investors circle
 • Dit is een groep investeerders die in verschillende samenstellingen optreedt als geldschieter van bedrijven ( ook bij startende bedrijven)

Wie zijn wij